Innehåll[Visa]

Samhälle - 1800-talet 
Nationalism och imperialism

1800-talet präglades av nationalism och imperialism. Efter Napoleonkrigen försökte de konservativa segrarmarkterna stärka sin ställning vid fredskongressen i Wien 1815. Men utvecklingen gick inte att hejda. Liberala ideéer fick genomslagskraft och 1848 skrev Marx och Engels det Kommunistiska manifestet.

Nationalisterna ville införa demokrati och sociala reformer. Man var nationalister på så sätt att folk som talade samma språk eller hade samma religion skulle höra samman i en nation och så ville man befria nationer som tvingats in under andra stater. Nationalistiska rörelser ville också föra samman folk som var splittrade till en stat som i nuvarande Italien och Tyskland. 

Latinamerika gjorde sig fritt från Spanien och Portugal. Grekland bröt sig loss från Osmanska riket. De franska revolutionerna 1830 och 1848 inspirerade frihetsrörelserna i många länder. Italien bildades av ett antal små stater och kring 1870 utropades det enade Tyska riket. Under 1800-talets slut tilltog nationalismen och den vita rasen ansågs överlägsen. De europeiska länderna erövrade politisk makt på andra världsdelars bekostnad. Den ekonomiska vinsten var självklart viktig, men man ville också sprida ”civilisationens ljus” över ”de stackars vildarna”. Imperialismen nådde sin kulmen i slutet av 1800-talet. De europeiska stormakterna styckade upp Afrika i intressesfärer. Bara Liberia och Abessinien (Etiopien) undslapp.
Unbreakable Pulley Setting TM161, via Wikimedia CommonsBefolkningen ökade kraftigt i Sverige under 1800-talet tack vare fred,smittkoppsvaccin och potatis, som man brukar uttrycka det. Människor flyttade till städerna och fick jobb inom industrin, som kom till Sverige kring 1870 dvs hundra år senare än i England. Sverige var ett av Europas fattigaste länder och ca en miljon svenskar emigrerade till Nordamerika. Vid mitten av seklet genomfördes en del reformer; allmän folkskola mm och ståndsriksdagen avskaffandes 1865, men 80-90% av befolkningen hade ännu inte rösträtt. Den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte hade valts till kronprins och blev 1818 kung över Sverige och Norge.  

Tillbaka till början

Kultur - 1800-talet

Romantiken var en riktning inom konst, musik, litteratur, vetenskap och filosofi från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Den var en reaktion mot upplysningstidens tro på förnuftet. Nu blev  känslan och fantasin viktigare. Man intresserade sig för det främmande och exotiska och för historien. Konstnären sågs mer som ett geni än som en hantverkare. Romantiken stod på sin höjdpunkt 1810 - 1850.

Typiska romaner från högromantiken var de historiska äventyrsromanerna Ivanhoe 1819 av Walter Scott och De tre musketörerna 1844 av Alexandre Dumas. Victor Hugo skrev Ringaren i Notre Dame 1837 och Charles Dickens  Oliver Twist 1838. En typisk svensk roman var Drottningens juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist Ludwig van Beethoven (from German Wikipedia), Originally uploaded by de:Benutzer:Pking1834. Ludwig van Beethoven blev en länk mellan Haydns och Mozarts wienklassicism och romantiken. Hans mest kända verk är symfonierna nr 3, Eroica, nr 5, Ödessymfonin, nr 6, Pastoralsymfonin, som han skrev under 1800-talets första decennium och symfoni nr 9, som kom till på 1820-talet. Även Franz Schuberts stora symfoni Den ofullbordade 1822 var en brygga från wienklassicism till romantiken. Den tyske tonsättaren Johannes Brahms, 1833 - 97, musik beskrivs som klassisk till formen men romantisk till innehållet.   Som litterär rörelse framträdde realismen 1830 -1860 som en reaktion mot romantiken. Författare som Honoré de Balzac strävade efter att ge en dokumenterad och korrekt bild av samhället. Inom stilhistorien sammanföll empiren med romantiken i början av seklet. Senare präglades 1800-talet av alla nystilar från nygotik till nygustaviansk stil och som i Sverige fick namn efter kungarna.

1800-talets stilar

Den gustavianska stilen dröjde sig kvar i början av 1800-talet och efterföljdes av empiren, i Sverige kallad Karl Johan-stilen. Under andra halvan av 1900-talet dominerade nystilarna och i slutet kom jugendstilen som en reaktion på dem.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre