Innehåll[Visa]

Ordet antiken kommer från latin och betyder helt enkelt gammal.

 Grekland under antiken

Under den arkaiska tiden cirka 700–480 f Kr växte grekiska stadsstater fram, till exempel Athen, Sparta och Korinth. Grekerna grundade kolonier i nuvarande Italien och Nordafrika.

Under den klassiska tiden cirka 480–330 f Kr var den grekiska kulturen framstående med många konstnärer, författare och filosofer, som påverkat eftervärlden och givit upphov till uttrycket "Redan de gamla grekerna..."

Under den hellenistiska tiden 330–30 f Kr slutade maktkampen mellan småstaterna med att de blev lydstater under Makedonien och Alexander den store, som också erövrade Persien och Egypten. Hans erövringar gav upphov till begreppet hellenismen, då den grekiska högkulturen spreds ända till Indien. Efter år 30 f Kr var Grekland en del av det romerska riket.

Rom under antiken

Kungatiden cirka 575–450 f Kr. 

Republiken cirka 450–27 f Kr. Rom styrdes av adelsmän och andra rika personer. Staden erövrade först hela italiska halvön och sedan alla områden runt Medelhavet.

Kejsartiden 27 f Kr till 476 e Kr inleddes med Augustus. Under den här tiden blev det romerska riket ett världsvälde. Under Konstantin blev kristendomen 391 den viktigaste religionen i riket. På 400-talet invaderades riket av germaner och den siste kejsaren störtades 476 e Kr. Detta räknas som slutet på Antiken. I östra delen, Östrom, fortsatte kejsardömet med Konstantinopel som huvudstad.

Etruskerna
levde  i Etrurien i mellersta Italien. Deras storhetstid inföll på 500-talet f Kr. Etrurien var rikt på metallfyndigheter, som man bytte mot keramik och lyxvaror. Under 400-talet trängdes etruskerna ut ur Syditalien, och hela Etrurien erövrades av Rom och den etruskiska kulturen och språket dog ut. Etruskernas språk var inget latinskt/indoeuropeiskt språk.

Husen hade tak av bränt tegel med dekorerade terrakottor. Templen byggdes som de grekiska, men man använde trä och terrakotta i stället för marmor. Bevarade väggmålningar i gravarna skildrar idrottstävlingar, dans och avbildningar av de döda.

Kultur  - antiken

Tillbaka till början

Mycket av det som vi i dag tycker är självklart inom politik och kultur har påverkats av antiken, till exempel våra styrelsesätt och lagar. I konstverk, byggnader och böcker har man försökt likna det som gjordes under antiken. Inom stilhistorien relateras varje stil för eller emot antika ideal och förebilder. 

Homeros verk Iliaden och Odysséen på 700-talet f Kr inledde hela den västerländska litteraturen och en av det västerländska dramats rötter var Dionysoskulten i Grekland, där man från ca 500 f Kr firade med bl a dramatiker som tävlade med varandra. Från den här tiden finns Aischylos' trilogi Orestien från 458, Sofokles tragedier Antigone och Kung Oidipus från ca 429 och 442 och Euripides' Medea fån 431 f Kr.

Sokrates, ca 470 -399 f Kr, var en av historiens största tänkare. Han skrev ingenting själv utan verkade som lärare och pedagog. Hans metod var att genom frågor få sin samtalspartner att tänka själv. Han anklagades för att missakta Athens gudar och vara skadlig för ungdomen. Han dömdes därför till döden och fick tömmma giftbägaren.

Plato and Aristotle in The School of Athens, by italian Rafael

Platon, 427–347 f Kr, var elev till Sokrates, vilken var huvudperson i hans dialoger.  Platon är mest känd för sin idélära, att det som vi uppfattar som verklighet bara en ofullständig avbildning av den. Den sanna verkligheten är idéernas värld och idéer existerar av sig själva, till exempel skönhetens idé eller godhetens idé.

Aristoteles, 384-322 f Kr, kan nästan sägas vara centralgestalten inom den västerländska filosofin. Han utbildade sig vid Platons akademi och en tid var han lärare åt  Alexander i Makedonien. Han gick igenom all dåtidens vetande, vilket namnen på hans skrifter visar: Organon (logik och metodlära), Fysiken, Metafysiken, Om himlen, Om uppkomst och undergång, Om själen, Djurens naturhistoria, Om djurens delar, Den Nikomachiska etiken, Politiken, Retoriken och Poetiken. Hans skrifter och verk kom så småningom på avvägar, eftersom även han blev anklagad för hädelse. Det blev araberna som översatte Aristoteles och höll diskussionen levande.

Poeten Vergilius, 70-19 f Kr, skrev det romerska nationaleposet Aeneiden, som handlar om hur den trojanske hjälten Aeneas ger upphov till det romerska riket. Horatius, 65-8 f Kr, införde nya grekiska versmått i den latinska poesin och han har citerats flitigt under århundradena, till exempel "Carpe diem" ur ett av hans oden.

Skalden Ovidius, 43-17 f Kr, skrev sagor och myter med förvandlingsmotiv på hexameter. Ofta var temat kärlek och erotik. Han blev bannlyst och landsförvisad av kejsar Augustus 8 e Kr.

Tillbaka till början

Antiken - stilhistoria/stilar

I antikens Grekland fick många byggnader och föremål sin yttre utformning som vi använder än i dag. Senare kulturer och stilar har hämtat detaljer och delar ur den rika grekiska kulturen och de grekiska stilidealen. 

Antikens Rom tog över det grekiska formspråket och man gjorde bågen, kupolen och valvet till dominerande element i arkitekturen. Alla bevarade byggnader, broar, skulpturer mm från romartiden, lade grunden till renässansens och nyklassicismens syn på antik skulptur och har på så sätt haft stor påverkan in i vår tid.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: